ചന്ദ്രകാന്തം

Tuesday, February 20, 2007

രണ്ടു പൈങ്കിളി കവിതകള്‍


1. പ്രേയസി


അവളുറങ്ങുമ്പോളെനിക്ക്‌
പേടിയാണ്‌.
അവളുടെ സ്വപ്നത്തിലെങ്ങാന്
‍അവന്‍
കടന്നുവന്നാലോ?................2. സൂക്ഷിപ്പ്‌


അവളവനു പകര്‍ന്ന
ഒരു ഫ്ലയിംങ്ങ്‌ കിസ്സ്‌
എനിക്കു വീണുകിട്ടി.

രേഖകളുമായി ‍വന്നാല്
‍ഞാനത്‌
ആത്മാവിന്റെ ഫ്രീസറില്‍ നിന്ന്‌
മടക്കി തന്നേക്കാം.

4 Comments:

At Tue Feb 20, 11:59:00 PM 2007 , Blogger അരീക്കോടന്‍ said...

???

 
At Sat May 26, 01:12:00 PM 2007 , Blogger Sapna Anu B. George said...

എന്താ മകനെ നിന്റെ ഈ പ്രേയസ്സിയുടെ ചുബനത്തില്‍ ആരും ഫ്രീസ്സാവാത്തത്?

 
At Sun Oct 10, 02:02:00 AM 2010 , Blogger സരൂപ്‌ ചെറുകുളം said...

nannayi........

 
At Sun Oct 10, 02:02:00 AM 2010 , Blogger സരൂപ്‌ ചെറുകുളം said...

nannayi........

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home